Att leka på arbetslagsevent

Det är vanligt att man tänker sig att arbete är seriöst medan lek är oseriöst. Denna distinktion medför att tanken på att leka på jobbet är oväntad. Men är den fruktlös? Ett tillfälle då leken kan få en naturlig plats är när man lämnar arbetsplatsen för att ha planering och utvecklingsdagar på ett konferenscenter. Saken är nämligen den att arbete och lek inte är varandras motpoler utan går bra ihop om man bara ser hur de befruktar varandra.

Forskarna Crowther, Orefice och Beard utgick i en nylig studie ifrån tre fall där personalen hade tre respektive events med naturliga inslag av lek. Eftersom de tre personalgrupperna arbetade med helt olika saker såg även innehållet i eventen väldigt olika ut. Om man ska föra in lek i en personalträff i en miljö där de anställda normalt inte arbetar får man anpassa lekinslagen till miljön så väl som till vad gruppen normalt arbetar med.

Forskarna såg positiva effekter av att vuxna arbetare fick leka vilket också har bekräftats i andras studier. Att leka tillsammans har en stärkande effekt på de sociala banden. De anställda skapar och förstärker relationer. Lek bidrar till ökad motivation och positiv inställning till sitt arbete. Lek möjliggöra lärande, av ett slag som kanske inte är helt väntat. Den stora fördelen och det som är själva poängen med att leka med sina arbetskamrater är att kreativitet, experimentlusta och innovation ökar i gruppen.

En vanlig syn på event är att någon är ansvarig för att sätta ihop ett program och de andra passivt ska lotsas igenom aktiviteterna. Att föra in inslag av lek ger en annan vinkel på eventet. Det är mer upp till deltagarna att själva designa sina aktiviteter och dess innehåll. Genom att bli medkreatör blir man mer delaktig och som en följd av detta mer villig att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och värden. Detta får gruppen och arbetsplatsen att bli mer välmående och produktiv.

Crowther m.fl. menar att ett lyckat event med inslag av lek bygger på fyra principer:

1. Koppla lekaktiviteterna till eventets tema och underliggande syfte. Om syftet med eventet är att gemensamt lösa specifika problem ska lekarna relatera till dessa problem. Använd fantasi för att skapa rätt sorts situationer som alla kan relatera till. Det viktiga i sammanhanget är att leken upplevs som en trygg situation vilket gör deltagarna mer avslappnade.

2. Deltagarna är själv medskapare av leken och innehållet. Det bidrar till skapande och delande av kunskaper.

3. Använd platsen på ett fantasifullt sätt. Till att börja med är det bra att ha tillgång till en miljö som lämpar sig för lek och när man har valt ut denna kan platsen få bidra till att forma lekens innehåll och eventuella svårigheter som ska hanteras i leken.

4. Se till att leken erbjuder möjligheter att experimentera med de uppgifter och utmaningar som ingår i leken. Det ska finnas utrymme att göra bort sig och begå misstag eftersom det bara är på lek.

Ju mer man får av dessa principer desto mer kan man få ut i form av kreativitet och ett entreprenöriellt lärande.

Detta handlar inte om någon exakt vetenskap. I vissa fall kan inslag av lek vara mycket fruktbart men i andra fall kan det falla platt. Som ledare för sin grupp eller som ansvarig för ett event bör man ha en god kännedom om den grupp som man ska leda in i lek. Ju mer man vet om syftet med eventet och om gruppen desto större är chanserna att man kan få till en bra lek för vuxna som ger de positiva effekter som leken har potential att leda till.

Det är ganska vanligt att man upplever som personalgrupp att man kommer närmare varandra om man leker tillsammans. Vad är dina erfarenheter?

22 Jul 2018