Vad ger bäst återhämtning, rast eller lek?

När man blir sittande i t.ex. skolan eller annan fokuserad aktivitet kommer tröttheten att ta överhanden efter ett tag. Hur ska man då bära sig åt för att återhämta sig så att man kan åtefå fokus? Av tradition har vi rast för att man ska få avbrott i aktiviteter, få lite luftombyte (eller ökad syresättning) och få springa av sig.

Låt oss anta att det vi vill eftersträva är att ha så hög fokus som möjligt när man återupptar aktiviteten. Vilket av följande alternativ är i så fall bäst:

  • Rörelse
  • Vila utomhus
  • Lek

Är det fysisk aktivering och syresättning som gör att vi har lättare för att fokusera? Är det bara luftombyte och lite vila som behövs. Det är ju känt att koldioxidhalten i ett klassrum ökar ju längre man sitter inne och anstränger sig mentalt. Hög halt av koldioxid gör oss trötta och ofokuserade. Att då gå ut och andas frisk luft under lugna omständigheter kan vara precis vad som behövs. Det tredje alternativet går ut på att man ska leka någon lek. Det kan vara en fysisk lek eller en stillsam låtsaslek.

Lekforskaren Anthony Pellegrini som har studerat lek och rastaktiviteter har undersökt just ovan förutsättningar. I en av de studier som Pellegrini med kollegor genomförde hade de en grupp sexåringar och en grupp åttaåringar som deltagare. Inom dessa två åldersgrupper delades deltagarna in i tre testgrupper. En grupp sexåringar ägnade sig åt fysisk aktivering på rasten. Detsamma gällde åttaåringarna. En grupp sexåringar var utomhust och tog det lugnt. Detsamma gällde åttaåringarna. En grupp sexåringar ägnade sin rast åt lek. När rasten var över mättes hur fokuserade barnen var genom olika test.

Det visade sig att de grupper, både bland sex- och åttaåringarna, som hade lekt på rasten hade högre grad av fokus när de kom in direkt efter rasten. Viktigt i sammanhanget är att skillnaderna var mer markanta för sexåringarna än för åttaåringarna. De yngre skolbarnen har mest att vinna på att leka på rasten för att orka hålla fokus hela skoldagen.

Lek ger en positiv återhämtning som framför allt ger mental återhämtning som gör det lättare att fokusera. Man kan tänka sig, i enlighet med andra studier, att lektillståndet ger ökad fokusering än vad många andra aktiviteter ger.

Resultaten av dessa studier kan få vissa att tro att det handlar om att lek är ett medel för att nå andra mål som att prestera bra på vissa skoluppgifter. Vad man snarare bör tänka sig är att leken i sig har en positiv effekt på den som leker. Lek kan vara en form av återhämtning.

2 Dec 2018